Termini e condizioni

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA,

Stavbno pohištvo so okna, drsne stene, polkna, vhodna in notranja vrata izdelana iz lesa kombinacije les/alu, in/ali umetnih mas.

1. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba se smatra za veljavno v okviru pozicij, količin in opisov ter drugih postavk, ki so njen sestavni del. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za točnost podatkov, potrebnih za pripravo ponudbe, jamči stranka. Ponudba je veljavna in za podjetje MATON d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) zavezujoča samo v roku veljavnosti, ki je naveden na ponudbi.

2. MERITVE:

Podjetje MATON d.o.o. odgovarja za ustreznost in točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere, opravljene s strani prodajalcev ali pooblaščenih zastopnikov podjetja, in pridobljene ponudbe, ki vključuje tudi montažo. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na meritvah in so navedene na merilnem listu ter na zadnji verziji ponudbe. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

3. CENE IN PLAČILNI POGOJI:

Cene podjetja MATON d.o.o. veljajo kot neto cene brez davkov, vključno s standardno embalažo izdelkov. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Plačilni pogoji, ki veljajo za maloprodajo:

 • na 100% predplačilo 5% popusta;
 • na 60% predplačilo in 40% plačilo do začetka montaže se obračuna 5% popusta;
 • v primeru akcij veljajo akcijski popusti;
 • popusti se ne seštevajo;
 • kupec plača kupnino na TRR podjetja MATON d.o.o., za namen nakazila ali sklic se na plačilnem dokumentu navede številko aktualne ponudbe;
V popustu so obračunane tudi obresti, ki jih je podjetje dolžno obračunati od prejetih predplačil skladno z 41. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in sicer po obrestni meri, ki velja za hranilne vloge vezane nad 3 mesece na dan prejema predplačila.

Do končnega plačila ostane blago last podjetja MATON d. o. o in se ne odpelje iz skladišča.

Plačilni pogoji za veleprodajo so dogovorjeni po veljavni pogodbi.

Stopnje DDV:

 • 20% - splošna stopnja;
 • 8,5% - za stanovanjsko gradnjo (za fizične osebe – slovenske državljane z objektom v Sloveniji, ki izvedejo nakup z montažo; to pomeni vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca, kupec to dokazuje z naslednjo izjavo prodajalcu:

  Izjava, ki velja za 8,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 8,5%, ker bo vgradnjo opravila MATON, d.o.o. ali njen pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)
 • za pravne osebe, ki izvršijo nakup z montažo, se obračun DDV prevali na kupca, na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76a. členu ZDDV-1.


4. PREVZEM NAROČILA:

Plačilo delnega ali celotnega avansa je končno potrdilo naročila s strani kupca. S tem se tudi razume, da je stranka seznanjena z vsebino ponudbe, vsemi prodajnimi pogoji in splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja. Splošni pogoji so javno dostopni v vseh prodajno storitvenih centrih MATON d.o.o. ter na spletni strani www.maton.si.

5. DOBAVNI ROK IN DOBAVA:

Dobavni rok je podan v ponudbi.

Dobavni rok prične teči:

 • naslednji delovni dan po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja MATON d. o. o. in
 • ko so vsi tehnični podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva, znani.
Vse morebitne spremembe se sporočajo proizvajalcu izključno v pisni obliki v roku 1 (enega) dne po dnevu naročila. Skladno z uveljavljeno spremembo začne dobavni rok teči temu primerno kasneje.

Prevzem blaga: v kolikor kupec naročenega blaga v roku enega meseca (potem, ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame, oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, ki znašajo 1% vrednosti blaga na teden.

Dvig in odvoz blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en delovni dan prej. Kupec mora blago v primeru lastnega odvoza pregledati. Kasneje tega blaga ni več mogoče menjati ali vrniti. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

6. DODATNA DELA:

Vsa nepredvidena dodatna dela se obračunajo naknadno (v primeru dodatnih del se rok dobave podaljša po dogovoru).

7. PREVOZ IZDELKOV:

 • Prevoz se zaračunava po veljavnem ceniku podjetja;
 • Če je na željo ali po krivdi kupca potreben dodaten prevoz, se le-ta obračuna po veljavnem ceniku podjetja;
 • prevoz pomeni, da MATON d.o.o. dostavi izdelke do objekta, kupec pa je dolžan poskrbeti za razkladanje izdelkov in upoštevati strukturo naročila (npr. težji in večji izdelki zahtevajo več ljudi pri razkladanju in manipuliranju);
 • prevoz izdelkov se opravi po vnaprej dogovorjenem urniku, ki je usklajen med kupcem in prodajalcem.


8. MONTAŽA, DEMONTAŽA:

O datumu montaže se kupec in prodajalec dogovorita, ko je stavbno pohištvo izdelano.

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:

 • pripraviti dostop in odprtine za nemoteno vgradnjo stavbnega pohištva ter zaščititi in zavarovati objekt,
 • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
 • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
 • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
 • za izmere pri novogradnji mora biti zagotovljen podatek o končni višini tlaka (meter ris ali vagris).

Demontaža in dodatna dela:

V kolikor demontaža in dodatna dela niso posebej navedeni v ponudbi prodajalca, se ne izvajajo. Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet podjetje ne odgovarja.

Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade ali posebnih načinov vgradnje, ni predmet te ponudbe in morebitna popravila ometa in fasade kupec opravi v lastni režiji. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih oken na deponijo. Na željo kupca lahko vsa ta dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in strokovno izvedemo.

Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat v pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij, itd… V primeru, da gre za delo na višini je kupec dolžan prodajalca predhodno obvestiti (že ob naročilu), ker se je potrebno dogovoriti o načinu same vgradnje ter poskrbeti za oder oz. naročiti avtodvigalo.

V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na posluževanje z okovjem. Kadar kupec naroči tudi zaključna dela obdelave špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z gips ploščami, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi in prvo grobo kitanje; ne vključuje brušenja, nadaljnjega kitanja in beljenja – vse to so slikopleskarska dela).

V primeru, da montaža naročenih elementov na željo kupca poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam.

9. PREGLED IN PREVZEM:

Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom Primopredajnega zapisnika kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati v Primopredajni zapisnik. V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in Primopredajnega zapisnika ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak.

10. OZNAČEVANJE S CE ZNAKOM:

MATON d. o. o. za svoje izdelke zagotavlja, da so izdelani pod pogoji, ki jih predpisuje standard za označevanje s CE znakom.
15% grande sconto
stagionale
Valido per acquisti superiori ai 2000 €